Kategorier
Uncategorized

Anmälan av SVT:s Transkriget

2023-09-22

Detta är en sammanfattning av vår anmälan till Granskningsnämnden av SVT:s program Transkriget. För att läsa hela vår anmälan klicka här.

Enligt reglerna för radio och tv ska det som sänds i SVT vara sakligt, opartiskt och visa särskild hänsyn till mediets genomslagskraft. Kontroversiella ämnen får inte behandlas på ett ensidigt sätt och uppgifter av betydelse ska vara korrekta. Patientföreningen för transpersoner anser att programmet Transkriget brister i både saklighet och opartiskhet. Vi anser att programmet har givit en ensidig behandling av ett ämne eller en händelse, samt att vi anser att programmet är uppenbart kränkande för personer med avseende på könsöverskridande identitet och uttryck.

Trots att public service ska vara opartiskt, är samtliga personer som lyfts fram som experter i SVT:s Transkriget mångåriga aktivister mot transpersoners rättigheter och i vissa fall existens. De beskrivs som opartiska experter, men har kopplingar till såväl kristen höger som lobbygruppen GENID som är emot att transpersoner ska få vård. De är själva ideologiskt drivna aktivister, men porträtteras som opartiska experter.

Samtliga tre manliga läkare som framträder i programmet är starka röster i debatten mot transpersoners rättigheter och har varit aktiva i många år för att begränsa vården för transpersoner och stoppa en ny könstillhörighetslag. En har jobbat med könsbekräftande vård för mycket länge sedan och två har aldrig gjort det.

Helene Joyce framställs i programmet som ekonomireporter och grävande journalist, när hon i själva verket är en mycket aktiv aktivist mot transpersoners existens och rättigheter. Hon kampanjar med sin organisation “Sex matters” (en organisation som enkom jobbar mot transpersoners rättigheter) bland annat för att unga transpersoner inte ska bli respekterade i skolor

I ett klipp från ett samtal online säger hon: 

“And in the meantime, while we’re trying to get through to the decision-makers, we have to try to limit the harm and that means reducing or keeping down the number of people who transition. That’s for two reasons – one of them is that every one of those people is a person who’s been damaged. But the second one is every one of those people is basically, you know, a huge problem to a sane world.”

Trots detta uttalade transhat framställs hon som expert i Transkriget och får stå oemotsagd. 

Först i avsnitt 3 kommer en motröst, Ulrika Westerlund, då är bilden redan satt. Hon frammålas som en ideologiskt driven aktivist och inte som en expert i frågan, vilket hon är. Flera läkare och företrädare för hbtqi-organisationer som blivit tillfrågade att medverka har avböjt att delta och vittnat om att frågorna som skulle ställas var starkt vinklade och aggressiva och att de inte såg hur deras åsikter skulle kunna bli rättvist porträtterade.

Sammanfattningsvis anser vi att de experter som SVT väljer att porträttera i programmet ger en väldigt skev bild av vad forskningen kring transpersoners hälsa och vård verkligen säger. De har valt att intervjua fyra personer som har en mycket tydlig agenda, utan att detta redovisas i programmet, eller att forskare och vårdgivare med en annan uppfattning får komma till tals. Därför skickar vi nu denna anmälan mot SVT:s Transkriget. 

Patientföreningen för Transpersoner genom Cal Orre

Uttalande om Nationell Högspecialiserad Vård (NHV)

2023-03-10

Nu har beslut fattats om Nationell högspecialiserad vård (NHV) för den könsbekräftande vården.

Vi är positiva till att beslut äntligen kommit. Detta är en process som dragit ut på tiden och lett till stor osäkerhet både hos patienter och vårdgivare.

Vi vet att många oroar sig över att vården kommer att bli mindre tillgänglig runt om i landet, nu när den centreras till tre enheter. Vår analys, efter samtal med Socialstyrelsen och med  beslutet som nu kommit, så kommer de flesta enheter som arbetat med könsbekräftande vård finnas kvar, men i samverkan med en av de regionerna som utför NHV. Modellen ser ut såhär:

  • Region Stockholm samarbetar med Region Uppsala   
  • Region Östergötland samarbetar med Region Skåne   
  • Västra Götalandsregionen samarbetar med Region Västerbotten.

Vi är positiva till att Socialstyrelsen lyssnat på oss, och andra, som lyft vikten av att inte ta bort vården, framförallt i Västerbotten. Däremot vet vi i dagsläget inte hur detta kommer se ut i praktiken. Vårt mål är såklart att vården ska vara så tillgänglig som möjligt och det är också något vi kommer fortsätta trycka på i samtal med Socialstyrelsen och de berörda regionerna.

Vi hoppas att beslutet om NHV på sikt kommer att ge kortare vårdköer och en vård som är mer likvärdig och förutsägbar över hela landet. Vi är dock oroade över hur situationen kommer utvecklas på kort sikt. Hur ska vårdköerna minskas nu? Hur ska bemanningen säkerhetsställas på de enheter som redan misslyckats med den uppgiften i flera år? Hur ska det kontrolleras att vården blir likvärdig över hela landet? Detta är frågor vi tar med oss i fortsatta samtal med Socialstyrelsen och framförallt med de regionerna som nu ska utföra den nationella högspecialiserade vården.

Här kan ni läsa mer om Socialstyrelsens beslut.

A decision has now been made regarding National high specialized healthcare (NHV) for the gender affirming healthcare.

We are relieved that a decision finally has been made. This is a process that has taken a long time and lead to a great deal of uncertainty for both patients and care givers.

We know that many worry that the gender affirming healthcare will be less accessible around the country, now that it will be centered around three units. Our analysis, after dialogue with Socialstyrelsen and after reading the decision, is that most units that have offered gender affirming care will remain, but in collaboration with the regions that perform the NHV. It will be structured as follows:

  • Region Stockholm will collaborate with Region Uppsala
  • Region Östergötland will collaborate with Region Skåne 
  • Västra Götalandsregionen will collaborate with Region Västerbotten

We are relieved that Socialstyrelsen have listened to us, and others, who have raised concerns regarding the removal of geographically accessible healthcare (especially in Västerbotten). However we do not, at this moment, know what this new model will look like in practice. Our goal is, of course, that the gender affirming care should be as geographically accessible as possible and it is something that we will continue to bring up in our talks with Socialstyrelsen and the responsible regions.

We are hopeful that the decision about NHV eventually will result in shorter waiting times for the gender affirming care and a care that is more equal and predictable care all around Sweden. However, we are worried about how the situation will develop in the short term. How will the waiting times be shortened now? How will the staffing issue be solved by the units that have failed the same task for several years? How will they ensure that the gender affirming care becomes equal throughout Sweden? Those are questions we will keep asking Socialstyrelsen and the regions who are now resposible for NHV.

Click here to read Socialstyrelsens decision (in Swedish).