Publikationer

2023-12-14

Upplevelser av den könsbekräftande vården 2021-2023

Under 2023 har Patientförening för transpersoner arbetat med en enkätstudie om transpersoners upplevelser av den könsbekräftande vården. Ca 200 personer som varit i kontakt med vården de senaste två åren (2021-2023) har svarat. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Målet med rapporten är att transpersoner själva ska kunna berätta om sina upplevelser av vården. Patientperspektivet är något som ofta saknas i debatten om den könsbekräftande vården. Vi är dock övertygade om att det utgör en viktig pusselbit för att öka kunskapen om hur den könsbekräftande vården fungerar idag och vad som skulle behöva förändras för att säkerställa rätten till en god och trygg vård för alla som är i behov av den.

Rapporten visar bland annat:

  • Att kötiderna till den könsbekräftande vården, och väntetiderna mellan olika vårdmöten, upplevs som orimligt långa för de allra flesta. Många anger en väntetid från remiss till första möte på en-två år, men även tre-fem år är vanligt. 89 procent av de svarande tycker att väntetiden är oacceptabelt lång. 
  • 22 procent uppger att de inte känner att de kunnat vara helt ärliga under sin utredning. De uppger att de känt sig nödgade att ljuga på grund av att de är rädda att inte få sin diagnos om de inte gör det. 
  • Det finns en stor oro bland de svarande för framtiden för den könsbekräftande vården. Nästan 90 procent uppger en otrygghet kring hur den könsbekräftande vården utvecklas och kommer att utvecklas i framtiden.
  • Enkätsvaren visar tydligt att vården inte är jämlik över landet. 

Vårt mål är inte att måla upp en mörk framtid. Vi vill däremot nyansera bilden av den könsbekräftande vården, ge mer kunskap om vad patientgruppen själva tänker, vad som kan förbättras och hur detta kan göras.